Other New Zealand Honeys

Sort by:
Kanuka Honey

Kanuka Honey

(100 g = £2.66)

£13.30

£15.40

Wild flower Honey (Native Bush)

Wild flower Honey (Native Bush)

(100 g = £2.10)

£10.50

£12.80

Kids (Multifloral) Honey

Kids (Multifloral) Honey

(100 g = £1.82)

£9.10

£11.00